Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Galeria

Ikona facebook Ikona Instagram Ikona BIP

REGULAMIN DOŻYNEK W GMINIE CZARNE - RACINIEWO 2023

REGULAMIN DOŻYNEK W GMINIE CZARNE

odbywających się w dniu 02.09.2023 r. w miejscowości Raciniewo

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Organizatorem Dożynek w Gminie Czarne w dniu 02.09.2023r. w miejscowości Raciniewo jest Czarneńskie Centrum Kultury.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

3.Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

 1. WSTĘP NA TEREN IMPREZY
 2. Wstęp na teren imprezy przysługuje wszystkim zainteresowanym osobom.
 3. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 4. Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy:
 5. a) osób znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków lub posiadających broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne narzędzia lub przedmioty;
 6. b) osób zachowujących się agresywnie;
 7. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do wynajętej firmy ochroniarskiej i Policji.
 8. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy w tym koncertu zespołu TOP GIRLS, poprzez odpowiednie oznakowanie m.in.:
 2. a) organizatora dożynek;
 3. b) wynajętej firmy ochroniarskiej;
 4. c) punktu pomocy medycznej;
 5. d) zaplecza higieniczno – sanitarnego.
 6. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń firmy ochroniarskiej, Policji oraz zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników

reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy.

 1. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

- materiałów wybuchowych,

- wyrobów pirotechnicznych,

- materiałów pożarowo niebezpiecznych,

- środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 1. Organizator wraz z wynajętą firmą ochroniarską są uprawnieni do:
 2. a) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania do opuszczenia imprezy;
 3. b) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 4. Organizator, firma ochroniarska zobowiązani są usunąć z terenu imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem.
 5. Organizator i firma ochroniarska zobowiązani są do wykonywania swoich zadań na terenie na którym organizowana jest impreza dożynkowa.
 6. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy powinny:
 7. a) natychmiast powiadomić organizatorów lub firmę ochroniarską;
 8. c) unikać paniki;
 9. d) stosować się do poleceń organizatora, firmy ochroniarskiej, Policji i komunikatów;
 10. e) nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 11. ORGANIZACJA PARKINGÓW
 12. Samochody można pozostawiać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych przez Organizatora.
 13. Parking jest niestrzeżony.
 14. Samochody na parkingu ustawia się zgodnie z zaleceniami Organizatora.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na parkingu.
 16. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym.
 18. Uczestnik imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko.
 19. Organizator utrwala również przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji imprezy. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych oraz promocyjnych.
 20. Uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku.
 21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń

dostarczających energię elektryczną.

 1. Osoby wchodzące na teren imprezy automatycznie akceptują regulamin imprezy.
 2. Osoby, które nie będą przestrzegały regulaminu poniosą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
 3. Niniejszy regulamin zostanie wywieszony w widocznym miejscu podczas imprezy, oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Czarne i Czarneńskiego Centrum Kultury przed planowanym wydarzeniem.
Data dodania: 2023-09-01 15:22:19
Data edycji: 2023-09-01 15:50:03
Ilość wyświetleń: 63

Przetargi

Przejdź

Multimedia

Przejdź

Galeria

Przejdź

ŚWIETLICE WIEJSKIE

Przejdź

Nasi Partnerzy

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook